Algemeen / Contact

Zoals u wellicht weet heeft onze school een medezeggenschapsraad (MR). Volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is elke school zelfs verplicht een MR te hebben.

Onze school is één van de zes scholen in Molenwaard die uitgaat van de Vereniging voor Scholen met de Bijbel Alblasserwaard. Aan deze scholen geeft de bestuurder bovenschools leiding, waarbij hij wordt bijgestaan door de directeuren van de scholen van de Vereniging. Over de beslissingen van de bestuurder heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) adviesrecht. Alle zaken die het bestuur van de scholen betreffen kunnen aan de orde komen, o.a. begroting en personeelsbeleid. De GMR wordt gevormd door ouders en leerkrachten van de zes scholen. Vanuit onze school zijn Corné Bons (ouder) en Germa van Dijk (leerkracht) bij de GMR betrokken.

Naast de GMR is er op elke school afzonderlijk ook een Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig. Zij heeft adviesrecht/instemmingsrecht ten opzichte van beslissingen van de directie. Over belangrijke zaken die te maken hebben met het beleid in en om de school is altijd eerst overleg met de MR. Te denken valt aan het schoolplan, vakanties, begroting, formatie, schoolgids, taken van de leerkrachten, vaststellen vrijwillige bijdragen etc.

De MR wordt gevormd door ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en kunnen zich verkiesbaar stellen. De MR op de Eben-Haëzerschool bestaat uit 4 personen: 2 personeelsleden (Bastiaan Vonk en Elise Viezee) en 2 ouders (Corné Bons en Linda Rietveld).

Voor elke vergadering wordt de agenda op de website geplaatst. Zo krijgt u meer inzicht in wat er op elke vergadering besproken gaat worden. Mocht u naar aanleiding van de agendapunten vragen of opmerkingen hebben, of leven er andere vragen bij u, dan kunt u deze indienen bij de oudergeleding. Dat kan door contact met één van hen te zoeken of door een mail te sturen naar het volgende emailadres: eh.medezeggenschapsraad@gmail.com.
Daarnaast wordt op elke vergadering tussen 20.00 en 20.30 uur de gelegenheid geboden aanwezig te zijn om eventuele punten met ons te bespreken. U kunt zich voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij één van de MR-leden. We willen u wel vragen van tevoren te bedenken of uw vraag daadwerkelijk bij de MR thuishoort en niet bij de ouderraad of leerkracht. Dit voorkomt een langer traject in de behandeling van de ingekomen stukken.